Ochrana osobních údajů

Společnost MiroVision s.r.o., se sídlem U družstva Život 894/16, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 068 04 128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287916 (dále jen „my“ nebo „společnost MiroVision s.r.o.“), jakožto správce osobních údajů, si vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti MiroVision s.r.o., včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ze strany společnosti MiroVision s.r.o.

1. Jaké osobní údaje o vás společnost MiroVision s.r.o. zpracovává?

Společnost MiroVision s.r.o. zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které společnosti MiroVision s.r.o. poskytujete v souvislosti s využíváním služeb společnosti MiroVision s.r.o.

Společnost MiroVision s.r.o. poskytuje na základě smlouvy s fyzickou osobou služby, které spočívají v zařazení této fyzické osoby do databáze vedené v portálu Castingofky, poskytnutí on-line prostoru fyzické osobě pro vytvoření profilu a možnosti spravování jejího profilu (doplňování obsahu), poskytnutí on-line prostoru pro prezentaci fyzické osoby partnerům společnosti MiroVision s.r.o., případně třetím osobám, na portálu Castingofka, a to za účelem získání angažmá, zprostředkování možnosti zúčastnit se castingů v rámci projektů, případně další činnosti dle zvoleného balíčku služeb (dále jen „Služby“).

Jedná se o tyto osobní údaje:

 1. identifikační údaje
  • jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, datum narození, adresa bydliště, národnost, zástupce a jeho údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 2. kontaktní údaje
  • telefonní číslo, e-mailová adresa a doručovací, fakturační či jiná kontaktní adresa
 3. údaje o vámi využívaných Službách včetně údaje o vašem nastavení
  • údaje o registraci, údaje o vašem uživatelském účtu, údaje o účasti na castinzích, údaje o platbách, vizuální, audio a audiovizuální záznamy, bankovní spojení, údaje o kartě, současné město pobytu; region dostupnosti na casting
 4. informace o zkušenostech a dovednostech a preferencích
  • oblast působení, praxe, vzdělání, jazykové dovednosti (aktivní a pasivní znalost jazyků), absolvované kurzy, školení a certifikáty, vlastnictví řidičského průkazu a jeho skupina, znalosti a dovednosti (hra na hudební nástroj), osobní zájmy (sport), webová stránka uživatele; odkazy na sociální sítě a databáze, ve kterých je uživatel uveden; popis charakteristiky uživatele; absolvované umělecké školy, obor a rok ukončení; vzdělání; absolvované kurzy; koníčky; jiné dovednosti; praxe a zkušenosti v divadle, filmu, krátkém filmu, seriálu, TV, show, reklamě, showreelu s uvedením roku, názvu, režiséra a linku na video; zájem o vybrané kategorie rolí; požadovaný minimální honorář za reklamní spot a filmovací den;; a další osobní údaje uvedené uživatelem v jeho CV; evidenční číslo uživatele přiřazený mu Provozovatelem.
 5. fyzický vzhled, věk, pohlaví
  • (typ postavy, typ hlasu, barva očí, barva vlasů, typ vlasů, délka vlasů, etnický vzhled, výška, obvod hlavy, obvod krku, obvod přes prsa, obvod pasu, obvod boků, konfekční velikost, velikost bot, váha, acting age, údaje o tetování/piercingu a zvláštnostech fyziologické identity)
 6. údaje o chování na internetových stránkách
  • zejména informace o castinzích, které si zobrazujete, údaje o zařízení, ze kterého si prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení
 7. odvozené údaje
  • jedná se o osobní údaje získané analýzou a zpracováním ostatních osobních údajů

Společnost MiroVision s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. Zpracováváme osobní údaje vás coby uživatelů, které nám poskytnete přímo vy nebo vaši zástupci.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a vytváříme z nich databázi, která je přístupná partnerům s možností vyhledávání uživatelů dle zadaných kritérií. Za účelem zlepšení našich služeb provádíme rovněž statistické úkony a profilování uživatelů (manuálně i automatizovaně) s cílem maximálně přizpůsobit výběr uživatelů z databáze požadavkům a kritériím partnerů. Zpracováváme osobní údaje manuálními i automatizovanými prostředky.

Osobní údaje osob nezletilých (dále jen „děti“) jsou zpracovány se souhlasem osoby, která vykonává rodičovskou odpovědnost k dítěti (zpravidla rodič nebo jiný zákonný zástupce). Veškeré standardy ochrany osobních údajů, které platí pro zpracování osobních údajů, platí rovněž vůči dětem v nezměněném rozsahu. Tyto standardy jsou pro zpracování osobních údajů dětí plně dostačující. Zákonný zástupce dítěte má povinnost srozumitelně informovat dítě o obsahu tohoto dokumentu a obsahu souhlasů, na základě kterých jsou osobní údaje dítěte zpracovány. Zákonný zástupce dítěte rovněž nese odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů společnost MiroVision s.r.o. vaše osobní údaje zpracovává?

a. Zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy

Pokud s námi uzavřete smlouvu a vytvoříte účet na webu společnosti MiroVision s.r.o. zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vámi využívaných Službách včetně údajů o vašem nastavení, informace o zkušenostech a dovednostech, fyzický vzhled (nikoliv ovšem citlivé údaje jako rasa, etnický původ), věk, pohlaví, odvozené údaje, na základě plnění smlouvy, abychom mohli plnit smlouvu, poskytovat vám Služby na základě smlouvy a vést váš uživatelský účet.

Konkrétně zpracováváme tyto osobní údaje abychom věděli, s kým uzavíráme smlouvu, abychom vás mohli zařadit do databáze vedené v portálu Castingofky, poskytnout vám on-line prostor pro vytvoření profilu a možnosti spravování vašeho profilu (doplňování obsahu), poskytnout vám on-line prostoru pro vaši prezentaci partnerům společnosti MiroVision s.r.o., případně třetím osobám, na portálu Castingofka, a to za účelem získání angažmá, zprostředkování možnosti zúčastnit se castingů v rámci projektů, případně další činnosti dle zvoleného balíčku služeb.

b. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud máte na webu společnosti MiroVision s.r.o. založený uživatelský účet, můžeme v jeho souvislosti zpracovávat vaše osobní údaje také na základě oprávněného zájmu. Na tomto základě můžeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vámi využívaných Službách včetně údaje o vašem nastavení, informace o zkušenostech a dovednostech, fyzický vzhled (nikoliv ovšem citlivé údaje jako rasa, etnický původ), věk, pohlaví, odvozené údaje či údaje o chování na webu za účelem zlepšování našich služeb, vnitřní kontroly a evidence (zajištění a kontrola řádného plnění všech našich a vašich povinností), za účelem statistik a přehledů (sledování a udržení efektivity naší podnikatelské činnosti), ochrany našich právních nároků (zabránění vzniku škod), zajištění bezpečnosti a ochrany majetku (zajištění fyzické a IT bezpečnosti a také ochrana našeho majetku), jak rovněž můžete být i bez vašeho předchozího souhlasu předmětem nepersonalizovaných nabídek a reklamy na internetových stránkách společnosti MiroVision s.r.o.

Pokud navštívíte web společnosti MiroVision s.r.o., do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Podrobné informace ke zpracování cookies naleznete v Zásadách používání cookies.

Na základě vaší návštěvy webu společnosti MiroVision s.r.o., můžeme zpracovávat i další údaje o chování na internetových stránkách, a to na základě oprávněného zájmu, kdy tímto oprávněným zájmem je zlepšování služeb společnosti MiroVision s.r.o., související vytváření statistik a přehledů, testování nových funkcí a předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat. Údaje o chování na internetových stránkách mohou být užívány také k vytváření personalizovaných nabídek a reklamy.

Osobní údaje zákonných zástupců zaregistrovaných nezletilých uživatelů jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ověření identity zákonných zástupců dětí. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností

V případě uzavření smlouvy o poskytování Služeb, je společnost MiroVision s.r.o. povinna zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o také pro účely plnění svých zákonných povinností. Jedná se zejména o zákonné povinnosti vyplývající ze:

případně dalších zákonů, a dále v souvislosti s kontrolami orgánu veřejné moci na základě těchto zákonů.

d. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud dáte společnosti MiroVision s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů, bude vaše osobní údaje zpracovávat také k účelům uvedeným v tomto souhlasu.

3. Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou v prvé řadě zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a společností MiroVision s.r.o., tj. po dobu možnosti výkonu práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, tj. zejména po dobu trvání promlčecí doby a přiměřenou dobu po ní pro případ, že by jakýkoli nárok byl uplatněn po konci promlčecí doby.

Dále upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné splnění všech povinností společnosti MiroVision s.r.o., ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, touto dobou doba nejméně 10 let).

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti MiroVision s.r.o. jsou zpracovávány po přiměřenou dobu, kdy trvá náš výše specifikovaný oprávněný zájem, maximálně však 10 let.

Cookies na webu zpracováváme po dobu uvedenou v Zásadách používání cookies. V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu uvedenou v tomto souhlasu, případně do jeho odvolání, nastane-li před dobou, na kterou byl souhlas udělen.

4. Kdo všechno bude mít k vašim osobním údajům přístup?

 1. na základě vašeho souhlasu provozovatelům reklamních a sociálních sítí
 2. partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platební kartou
 3. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a technologické podpory
 4. provozovatelé marketingových nástrojů
 5. partneři, s nimiž jsme uzavřeli smlouvu, kdy na základě této smlouvy mají tito partneři přístup do databáze vedené v portálu Castigofka (včetně vašich profilů), pakliže se rozhodnete, že váš profil bude veřejně přístupný, má možnost k vašim údajům přistupovat kdokoliv
 6. právní, daňoví a účetní a jiní poradci (či poskytovatelé služeb, kteří se podílí na naší činnosti)

5. Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje společnost MiroVision s.r.o. může v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, a to v souvislosti s využíváním služeb některých zahraničních společností (Google, Facebook). Společnost MiroVision s.r.o. osobní údaje předává vždy jen společnostem, které se zavázali důsledně chránit vaše osobní údaje, a to výhradně ze Spojených států. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která dle neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

6. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti MiroVision s.r.o.?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti MiroVision s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří:

 1. Právo na přístup – na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost MiroVision s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Přestože by veškeré informace měly být součástí těchto informací (případně jiných dokumentů, na které tyto informace odkazují), můžete se v případě nejasností na společnost MiroVision s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.
 2. Právo na opravu – v případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost MiroVision s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.
 3. Právo na výmaz – v některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže bod Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti MiroVision s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
  • se domníváte, že zpracování osobních údajů prováděné společností MiroVision s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti MiroVision s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 4. Právo na omezení zpracování – v některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů společnost MiroVision s.r.o. omezí, pokud:
  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti MiroVision s.r.o. stejně poskytli),
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v bodě Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je společnost MiroVision s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.
 5. Právo na přenositelnost – máte právo získat od společnosti MiroVision s.r.o. všechny osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti MiroVision s.r.o. Osobní údaje poté společnost MiroVision s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost MiroVision s.r.o. na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.
 7. Právo podat stížnost – kdykoli se můžete v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

7. Jak můžete společnost MiroVision s.r.o. kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na společnost MiroVision s.r.o. písemně na adrese Chorvatská 8, 101 00 Vinohrady, či na tel. č. +420 704 603 300, nebo e-mailové adrese info@castingofka.cz.