Podmínky užívání Služeb a Portálu Castingofka pro Herce

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) obchodní společnosti MiroVision s.r.o., se sídlem U družstva Život 894/16, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 068 04 128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287916 (dále jen „společnost MiroVision“ nebo „Provozovatel“) upravují základní práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Hercem (jak je definován níže) odborného komerčního casting online portálu pod názvem Castingofka umístěného na internetové adrese www.castingofka.cz (dále jen „Portál Castingofka“). 1.2. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v samostatných smlouvách uzavřených mezi Provozovatelem a Hercem. Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

2. Charakteristika Portálu Castingofka a služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu Castingofka

2.1. Provozovatel vede na Portálu Castingofka databázi herců, kteří (i) se registrovali do Portálu Castingofka, (ii) byli po splnění všech podmínek zařazeni Provozovatelem do databáze, (iii) mají zájem být obsazeni do rolí v audiovizuálních dílech (dále jen „Uživatel“). Herci si mohou na Portálu Castingofky vytvořit profil, prostřednictvím kterého se budou prezentovat Partnerům, nebo třetím osobám (tj. veřejnosti, za předpokladu, že se rozhodnout, že jejich profil bude přístupný i jiným osobám, než registrovaným Partnerům).

2.2. Prostřednictvím Portálu Castingofka mohou profesionálové v oboru, zejm. osoby z režie a produkce, kteří se registrovali do Portálu Castingofka (dále jen „Partner“), případně třetí osoby, vyhledávat v databázi Uživatelů talenty k obsazení do divadelních představení, filmů, reklam, videoklipů či jiných audiovizuálních forem umělecké tvorby (dále také „Angažmá“). Na základě požadavku Uživatele bude profil dostupný třetím osobám a Partnerům.

2.3. Služba Provozovatele poskytovaná Uživateli spočívá v zařazení Uživatele do databáze vedené v Portálu Castingofky, poskytnutí on-line prostoru Uživateli pro vytvoření profilu Uživatele a možnost spravování jeho profilu (doplňování obsahu), poskytnutí on-line prostoru pro prezentaci Uživatelů Partnerům, případně třetím osobám, na Portálu Castingofka, a to za účelem získání Angažmá, zprostředkování možnosti zúčastnit se castingů v rámci projektů, případně další činnosti dle zvoleného Balíčku (jak je definován níže) (dále jen „Služby“). Obsah Služeb se může měnit v závislosti na konkrétním Balíčku, který Uživatel zvolil. Specifikace Balíčků je provedena na internetových stránkách www.castingofka.cz. Služby jsou Provozovatelem poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem (dále také „Smlouva“).

3. Registrace, uzavření Smlouvy

3.1. Podmínky, jež musí Zájemce (jak je tento specifikován níže) splňovat pro registraci a uzavření Smlouvy jsou:

3.2. Osoba, která má zájem využívat Služby Provozovatele (dále také „Zájemce“), je povinna pravdivě vyplnit registrační formulář na internetové stránce www.castingofka.cz v sekci online registrace, a to minimálně v rozsahu všech povinných údajů. Registrace je závaznou nabídkou Zájemce k uzavření Smlouvy, odesláním registračního formuláře Zájemce mj. vyslovuje souhlas s aktuálním zněním Podmínek a Ceníkem.

3.3. V případě schválení registrace odešle Provozovatel Zájemci na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři potvrzení. Doručením potvrzení Zájemci je Smlouva uzavřená. Smlouva nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Po vzniku Smlouvy si Uživatel může vyplnit svůj profil dle technických možností nabízených Portálem Castingofka.

3.4. Provozovatel negarantuje Uživateli žádné, ani minimální množství shlédnutí profilů Partnerem, nabídek Angažmá, castingů či projektů. Uživatel případně uzavírá smlouvu o Angažmá přímo s Partnerem nebo třetí osobou, Provozovatel není smluvní stranou takové smlouvy.

3.5. Činnost Provozovatele je nevýhradní, tj. Provozovatel může nejen prostřednictvím Portálu Castingofky (nebo také jinými způsoby) poskytovat služby, které jsou předmětem Smlouvy, i jiným osobám, takováto skutečnost nevylučuje nárok na odměnu Provozovatele za poskytování Služeb. Provozovatel může zastupovat (resp. být činný i pro) Partnery či třetí osoby, přičemž takováto skutečnost nevylučuje nárok na odměnu Provozovatele za poskytování Služeb.

4. Uživatelský účet

4.1. Po uzavření Smlouvy je Uživateli automaticky vytvořen uživatelský účet na Portálu Castingofka a jeho osobní profil bude zařazen do databáze Castingofka. Přístupové údaje k uživatelskému účtu si určuje Zájemce/Uživatel sám v registračním formuláři. Uživatel může mít jen jeden uživatelský účet/profil. Profily budou v rámci vyhledávání Partnery řazeny coby výsledky vyhledávání dle relevance těchto kritérií (určují pořadí ve výsledcích vyhledávání, čím relevantnější, tím výše bude profil zobrazen ve vyhledávání): (i) typ profilu podle Balíčku zvoleného Uživatelem (uživatelé s Balíčkem TOP se umísťují výše než uživatelé s jinými Balíčky), (ii) počet zobrazení v minulosti založených na atraktivitě profilu (čím více zobrazováno v minulostí, tím výše a častěji se bude profil zobrazovat ve vyhledávání), (iii) míra vyplnění informací v profilu (čím kvalitněji vyplněný profil, tím výše a častěji se bude profil zobrazovat ve výsledcích vyhledávání). V databázi mohou vyhledávat Partneři, popř. třetí osoby (veřejnost), když tito mohou využít různé filtry podle zaměření a preference vztahu k angažmá.

4.2. Na základě správného zadání přístupových údajů může Uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Uživatel provádět úpravy svého osobního profilu.

4.3. Při vyplnění registračního formuláře a při úpravě osobního profilu z uživatelského účtu je Zájemce/Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a osobním profilu jsou Provozovatelem považovány za správné, dokud Provozovatel nenabude dojem o opaku (v takovém případě může profil zrušit nebo omezit přístup ke Službám).

4.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailová adresa) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho uživatelského účtu učiněny.

4.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživateli je však oprávněn spravovat profil jeho agent (zástupce), avšak po předchozím souhlasu Provozovatele (takový agent pak může za Uživatele nahrávat Obsah, toto nezbavuje Uživatele odpovědnosti za Obsah).

4.6. Uživatel je povinen dodržovat zásady slušnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet (odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností) nebo omezit přístup ke Službám v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z Podmínek.

4.7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.8. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu Provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svých přístupových údajů třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití služby, je Provozovatel oprávněn účet Uživatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

5. Úprava práv k obsahu

5.1. Uživatelé mohou zveřejňovat na Portálu Castingofky v rámci svých profilů audiovizuální a jiný obsah, který může být autorským dílem (dále jen „Obsah“). Za vložený Obsah odpovídá Uživatel, který Obsah vložil, když Provozovatel poskytuje pouze on-line prostor. Takový Obsah nesmí být nezákonný, obscénní, urážlivý, výhrůžný, pomlouvačný, nebude napadat soukromí, porušovat práva duševního vlastnictví, nebude jinak působit újmu třetím osobám a nebude ani jinak nevyhovující, nebude obsahovat softwarové viry, politické kampaně, komerční reklamy, nebo jakoukoli formu spamu. Provozovatel si vyhrazuje právo tento Obsah kontrolovat, případně odstranit. Budete-li se domnívat, že zveřejněním některých položek nebo informací v rámci kterékoli služby poskytované Provozovatelem došlo k porušení vašich práv duševního vlastnictví, oznamte to prosím Provozovateli, a to zasláním písemné zprávy na e-mailovou adresu: info@castingofka.cz

5.2. Pokud Uživatel v Portálu Castingofky zveřejní Obsah, uděluje tím Provozovateli právo tento Obsah užívat, používat, reprodukovat, zveřejňovat, zpřístupňovat, překládat a upravovat, a to kdekoli ve světě, po dobu trvání Smlouvy, a za účelem plnění Smlouvy; toto právo je nevýhradní, je poskytováno Provozovateli bezúplatně a Provozovatel je oprávněn dále jej udělit jiné osobě.

5.3. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat autorská majetková práva k Obsahu, který zveřejňuje (nebo je jinak oprávněn s tímto Obsahem nakládat pro účely dle Smlouvy, např. na základě licence) ke dni zveřejnění Obsahu v Portálu Castingofky (a po celou dobu trvání Smlouvy). Uživatel prohlašuje, že získal veškeré souhlasy třetích osob, které jsou nutné pro zveřejnění Obsahu a udělení práv k Obsahu dle této Smlouvy.

5.4. V případě, že Uživatel umístí v rámci svého účtu hypertextový odkaz, který odkazuje na autorské dílo umístěné na jiné internetové stránce, je nutné, aby (i) takové dílo bylo na původní stránce umístěné se souhlasem autora (tj. dílo je na původní stránce umístěno oprávněně), a (ii) okruh osob majících přístup k původnímu dílu není omezen (např. zpřístupněním pouze konkrétnímu okruhu uživatelů nebo umístěním za tzv. pay-wall) a umístěním hypertextového odkazu se nebude jednat o zveřejňování díla tzv. nové veřejnosti.

5.5. Uživatel je povinen se řídit pokyny Provozovatele ohledně kvality (a formátu) Obsahu. Tyto pokyny jsou dostupné na internetových stránkách Provozovatele a Provozovatel je oprávněn je podle potřeby změnit.

6. Cena za Služby Provozovatele

6.1. Provozovatel nabízí Zájemcům/Uživatelům využívání Služeb v těchto Balíčcích:

Nadstandardní Služby a funkce nabízené a poskytované v rámci Balíčku Cena/Poplatek za Služby v rámci Balíčku (roční – tj. za každý započatý rok užívání Služby)
Balíček BASIC
 • Možnost umístit až 4 fotografie v profilu
 • Možnost umístit 1 video v profilu
zdarma
Balíček PLUS
 • Možnost umístit až 7 fotografií v profilu
 • Možnost umístit až 2 videa v profilu
 • Zpřístupnění rozpisu (přehledu) aktuálně probíhajících castingů
 • možnost vygenerovat si profesní životopis dle údajů uvedených v profilu
 • Možnost prezentace hereckého CV a zprostředkování umístění na portálu artvid.me/jméno.uživatele
 • Možnost veřejného vyhledávání
719 Kč + DPH (tj. celkem 899 Kč)
Balíček PREMIUM
 • Možnost umístit až 10 fotografií v profilu
 • Možnost umístit až 3 videa v profilu
 • Zpřístupnění rozpisu (přehledu) aktuálně probíhajících castigů
 • možnost vygenerovat si profesní životopis dle údajů uvedených v profilu
 • Možnost prezentace hereckého CV v profilu a zprostředkování umístění na portálu artvid.me/jméno.uživatele
 • Možnost veřejného vyhledávání
 • Vytvoření nových fotografií (max. 3 – portrét, poloprofil, postava Uživatele Provozovatelem 1x za rok během trvání Smlouvy
1349 Kč + DPH (tj. celkem 1799 Kč)
Balíček TOP
 • Možnost umístit až 13 fotografií v profilu
 • Možnost umístit až 4 videa v profilu
 • Zpřístupnění rozpisu (přehledu) vypsaných termínů castingů
 • možnost vygenerovat si profesní životopis dle údajů uvedených v profilu
 • Možnost prezentace hereckého CV v profilu a zprostředkování umístění na portálu artvid.me/jméno.uživatele
 • Vytvoření nových fotografií (max. 3 – portrét, poloprofil, postava) Uživatele Provozovatelem 1x za rok během trvání Smlouvy
 • Možnost veřejného vyhledávání
 • Vytvoření videa Uživatele (max. délka 1 min) Provozovatelem 1x za rok během trvání Smlouvy
 • Upřednostnění ve výsledcích vyhledávání Partnery v databázi na Portálu Castingofky
1919 Kč + DPH (tj. celkem 2399 Kč)

6.2. V rámci Balíčků jsou registrace, vytvoření uživatelského účtu a zařazení osobního profilu Uživatele do databáze Castingofka vždy bezplatné.

6.3. Pravidelný poplatek hradí Uživatel poprvé po registraci a vytvoření uživatelského účtu na Portálu Castingofka, a to prostřednictvím platební brány GoPay na účet Provozovatele. Další pravidelné roční platby za poplatek budou na základě souhlasu Uživatele prováděny formou automatického stržení příslušné částky (tzv. opakované platby) z platební karty Uživatele, kterou Uživatel uvedl do platební brány GoPay při první platbě. Bližší informace ohledně opakovaných plateb prostřednictvím platební brány GoPay lze nalézt na internetových stránkách www.castingofka.cz v sekci Informace o automatickém strhávání plateb z platební brány.

6.4. V případě, že nebude možné z jakéhokoliv důvodu provést platbu za pravidelný roční poplatek dle bodu 6.3. a Uživatel neuhradí pravidelný roční poplatek ani po dodatečné výzvě Provozovatele, je Provozovatel oprávněn omezit Uživateli využívání nadstandardních funkcí v rámci Balíčku a přeřadit Uživatele do Balíčku BASIC.

6.5. V případě, že Uživatel nebude mít zájem nadále využívat Služby Provozovatele, je oprávněn kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet a osobní profil, a to zasláním žádosti o zrušení účtu a osobního profilu na e-mailovou adresu info@castingofka.cz. Provozovatel bezodkladně po obdržení žádosti provede zrušení účtu Uživatele a vyřazení jeho osobního profilu z databáze. O této skutečnosti bude Uživatel vyrozuměn e-mailovou zprávou. Zaplacený poplatek na příslušný započatý rok se Uživateli v takovém případě nevrací. Toto ustanovení se použije obdobně pro případy, kdy Uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nezbytné k provozování Portálu a databáze Castingofka.

6.6. V případě, že Uživatel v rámci Balíčku PREMIUM nebo TOP nevyužije služeb spočívajících ve vytvoření fotografií a/nebo videa v daný rok trvání Smlouvy a zároveň nebude odpovídat žádná nabídka angažmá daný rok, vrátí Provozovatel Uživateli část na dané rok uhrazeného poplatku ve výši až 50% z výše uhrazeného ročního poplatku. O vrácení poplatku musí Uživatel požádat písemně na kontaktních údajích Provozovatele.

7. Služba vytvoření fotografií a videí v rámci Balíčku PREMIUM a TOP

7.1. Provozovatel vytvoří Uživateli fotografie a videa, pakliže Uživatel využívá Služeb v rámci Balíčku PREMIUM nebo TOP.

7.2. Provozovatel oznámí Uživateli místo a čas vytvoření fotografií a videí. V případě, že Uživatel s tímto vyjádří souhlas, je povinen se dostavit na určené místo a v určený čas na své náklady (Provozovatel nehradí Uživateli cestovní náklady, ani žádné jiné náklady Uživatele). Uživatel je povinen poskytovat řádnou součinnost. V případě, že se Uživatel nedostaví v čase a místě bez předchozí omluvy alespoň 48 hodin předem, termín propadá a je dále postupováno tak, jakoby Uživatel službu vytvoření fotografií využil.

7.3. Vytvořené fotografie a videa Uživatele předá Provozovatel Uživateli v digitální podobě vložením (nahráním) do uživatelského účtu Uživatele. Herec je oprávněn tyto fotografie a videa stáhnout a využít pro účely své prezentace coby herce a výkonného umělce. Fotografie a videa budou opatřena logem, případně jiným označením Provozovatele. Uživatel není oprávněn fotografie měnit nebo upravovat.

7.4. Provozovatel tímto uděluje Uživateli časově neomezenou, územně neomezenou, množstevně neomezenou, nevýhradní, úplatnou (úplata je již započítána do poplatku/ceny Služby) licenci k vytvořeným fotografiím a videím, a to za účelem prezentace Uživatele coby herce a výkonného umělce s tím, že Uživatel není oprávněn fotografie měnit nebo upravovat. Uživatel je oprávněn udělit k fotografiím a videím podlicenci, jakož i postoupit licenci na třetí osobu.

7.5. Provozovatel je oprávněn si ponechat rozmnoženinu fotografie a videa a používat ji pro účely prokázání poskytnutí služby Uživateli řádně a včas.

8. Licence užít Portál Castingofky (včetně uživatelského účtu/profilu)

8.1. Provozovatel v této souvislosti poskytuje Uživateli na základě Smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Portál Castingofky (včetně uživatelského účtu/profilu) (dále též „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání Služeb po dobu trvání Smlouvy.

8.2. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně/poplatku za Služby.

8.3. Uživatel není oprávněn udělit podlicenci, ani Licenci postoupit na jinou osobu.

8.4. Uživatel není oprávněn Portál Castingofky (včetně uživatelského účtu/profilu) rozmnožovat za účelem rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat. Uživatel nemá nárok na rozmnoženinu Portálu Castingofky, ani na zpřístupnění zdrojového kódu.

9. Ukončení Smlouvy

9.1. Smluvní strany mají možnost Smlouvu vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu (v případě Uživatele viz postup dle 6.5 Podmínek). Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 10 (slovy deset) dní a začíná běžet dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že Uživatel vypoví Smlouvu, anebo odstoupí od Smlouvy pro porušení povinností Provozovatele, nebo Provozovatel vypoví Smlouvu bez předchozího porušení povinností Uživatele, vrátí Provozovatel Uživateli alikvotní část uhrazeného ročního poplatku. V případě, že Uživatel využil před zánikem Smlouvy službu spočívající ve vytvoření fotografií či videa (balíček PREMIUM a TOP), vrátí Provozovatel Uživateli uhrazený poplatek/cenu Služby navíc poníženou o cenu vytvořených fotografií a videa (Provozovatel provede zápočet) (tj. od výše poplatku se odečte cena vytvořených fotografií a z této ponížené částky se vypočte alikvotní část, která bude vrácena). Cena vytvořených fotografií a videa činí 800 CZK + DPH (fotografie) 800 CZK + DPH (video) z poplatku/ceny služby. V případě přechodu z nižšího placeného Balíčku na vyšší placený Balíček se provede vypořádání nižšího Balíčku dle pravidel uvedených v tomto odstavci. Při přechodu na vyšší Balíček budou dále využívány údaje, které byly do profilu zadány za účinnosti nižšího Balíčku a naopak.

9.2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou s účinky ex nunc (podstatným porušením Smlouvy ze strany Herce je zejména neuhrazení poplatku/ceny Služby řádně a včas).

9.3. Odstoupení od Smlouvy v případě spotřebitele: Byla-li Smlouva uzavřena distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvní stran, nebo mimo obchodní prostory Provozovatele, má Uživatel - spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. K odstoupení od Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění je dostupné na internetových stránkách Provozovatele. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Uživatel - spotřebitel v jejím průběhu odeslal Provozovateli oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Uživatel – spotřebitel požaduje a souhlasí, aby poskytování Služeb bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V případě, že Uživatel využil ve lhůtě pro odstoupení službu spočívající ve vytvoření fotografií či videa (balíček PREMIUM a TOP) a následně využil možnost odstoupení od Smlouvy, vrátí Provozovatel Uživateli uhrazený poplatek/cenu Služby poníženou o cenu vytvořených fotografií a videa (Provozovatel provede zápočet). Cena vytvořených fotografií a videa činí 800 CZK (fotografie) 800 CZK (video) z poplatku/ceny služby.

10. Reklamace

10.1. Uživatel je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na Provozovatele a uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalitě Služby a účtované ceně. Veškeré reklamace Uživatel zasílá písemně v listinné podobě na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na adresu: info@castingofka.cz.

11. Změny Podmínek

11.1. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Podmínky.

11.2. Provede-li Provozovatel změny těchto Podmínek, je povinen to oznámit Uživateli alespoň 10 (slovy: deset) dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Uživatele s přiložením nové verze Podmínek. Uživatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout a Smlouvu písemně vypovědět, a to písemně dopisem zaslaným na kontaktní adresu nebo e-mailovou adresu Provozovatele nejpozději do okamžiku nabytí účinnosti nových Podmínek. Výpověď je účinná dnem nabytí účinnosti nových Podmínek (v tento den skončí Smlouva). Uživatel je oprávněn vyjádřit souhlas s novými Podmínkami tak, že Smlouvu nevypoví, přičemž v takovém případě je vázán novými Podmínkami od prvního dne jejich účinnosti.

12. Mimo soudní řešení spotřebitelských sporů

12.1.V případě, že dojde mezi provozovatelem a uživatelem-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz

12.2.Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.Herci jsou povinni se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na webových stránkách www.castingofka.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Provozovatel je na základě svého oprávněného zájmu oprávněn Uživateli zasílat obchodní sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb, pokud toto Uživatel neodmítl. Uživatel může toto odmítnout zaslání e-mailu na adresu info@castingofka.cz s textem „Odmítám zasílání obchodních sdělení“.

13.2.Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.castingofka.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

13.3.Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užíváním těchto stránek, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.castingofka.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Uživatele nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.catingofka.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

13.4.Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Uživatele nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.castingofka.cz, pokud dotyčná osoba porušuje Podmínky Provozovatele.

13.5.Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.castingofka.cz nebo právní vztah založený samostatnou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky, pakliže to neodporuje kogentním ustanovením na ochranu spotřebitele. V případě soudního sporu mezi Provozovatelem a Uživatelem je místně příslušným soudem soud podle sídla Provozovatele, pakliže to neodporuje kogentním ustanovením na ochranu spotřebitele.

13.6.Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.7.Kontaktní údaje Provozovatele:

odpovědná osoba: Miroslav Mráz, jednatel společnosti
adresa pro doručování: U družstva Život 894/16, Nusle, 140 00 Praha 4
adresa elektronické pošty: info@castingofka.cz
telefon: +420704603300

13.8.Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 23.12.2021 a v plném rozsahu nahrazují Podmínky Provozovatele ze dne 23.12.2021

V Praze dne 23.12.2021